Back to All Events

Feministické cíle před 30 lety a dnes: Inventura a vyhlídky

V roce 2019 si připomínáme třicetileté výročí od začátku pokojných transformačních procesů ve středovýchodní Evropě, které vedly k přerodu ze státního socialismu na demokratický systém. Jak dalece mohli aktéři z levicové části politického spektra zasazující se o rovnoprávnost žen a mužů ovlivnit ekonomickou, sociální a politickou podobu této transformace? Jaké cíle si tehdy feministické hnutí stanovilo a které z nich později skutečně hrály roli? Jaká byla tehdejší role západních donorů a nadnárodních organizací při utváření feministické agendy a manévrovacího prostoru pro levicové cíle v této oblasti? Co se v tomto ohledu změnilo po vstupu do Evropské unie v roce 2004 a co naopak přetrvalo? Jaká je, pokud vůbec, souvislost mezi rostoucím odporem vůči feminismu a konceptu „genderu“ v Polsku, na Slovensku a v Maďarsku v posledních letech a nenaplněnými nadějemi ohledně transformace? Z jakého důvodu je Česká republika méně zasažena těmito polarizujícími a strach podněcujícími hnutími a debatami?

PROGRAM
16:30–17:00 Registrace, káva

17:00–17:30 Úvodní přednáška:
Alena Wagnerová, socioložka a spisovatelka (CZ/DE)

17:30–19:00 1989–2019 kritický pohled z feministické perspektivy: Úspěch? Selhání?
Emília Barna, socioložka, univerzita BME Budapešť (HU)
Elisa Gutsche, prezidentka asociace Třetí generace východního Německa (DE)
Agata Pyzik, novinářka, spisovatelka (PL)
Apolena Rychlíková, režisérka, novinářka, feministická aktivistka (CZ)
Moderace: Noémi Katona, FES Budapešť (HU)

19:00–19:15 Pauza na kávu

19:15–20:30 Útoky na koncepty feminismu a ‚genderu‘ – jedná se o přímý následek transformace?
Eszter Kováts, politoložka, FES Budapešť (HU)
Veronika Valkovičová, politoložka, Institut pro výzkum práce a rodiny, Bratislava (SK)
Ľuba Kobová, filozofka, Karlova Univerzita, Praha (CZ)
Moderace: Kateřina Smejkalová, FES Praha (CZ)

20:30 Občerstvení

Tlumočení čeština–angličtina bude zajištěno.
Prosíme o registraci: https://www.fesprag.eu/index.php/2019_2110/

2019 marks the 30th anniversary of the beginning of the peaceful transformations from state socialism to democracy in the East-Central European region. How far could actors committed to social democracy and gender justice influence the economic, social and political transformation? What feminist goals appeared and could become influential then? What was the role of Western donors and of supranational organisations in shaping the feminist agendas and the room for manoevring for leftist goals? What changed with the EU accession of these countries in 2004, and what did not? How, if at all, is a growing resistance towards feminism and the concept of ‚gender‘ in Poland, Slovakia and Hungary in recent years related to the disappointed hopes of the transformations? Why is the Czech Republic less affected by these polarizing and fear-mongering movements and discourses?

PROGRAM
16:30–17:00 Registration, welcome coffee

17:00–17:30 Keynote speech
Alena Wagnerová, sociologist and writer (CZ/DE)

17:30–19:00 1989–2019 from critical feminist perspective: a success? a failure?
Emília Barna, sociologist, University BME, Budapest (HU)
Elisa Gutsche, president, association Dritte Generation Ostdeutschland (DE)
Agata Pyzik, journalist, writer (PL)
Apolena Rychlíková, movie maker, journalist, feminist activist (CZ)
Chair: Noémi Katona, FES Budapest (HU)

19:00–19:15 Coffee break

19:15–20:30 Attacks on feminism and ‘gender’ – a consequence of the transformation?
Eszter Kováts, political scientist, FES Budapest (HU)
Veronika Valkovičová, political scientist, Institute for Labour and Family Research, Bratislava (SK)
Ľuba Kobová, philosopher, Charles University, Prague (CZ)
Chair: Kateřina Smejkalová, FES Prague (CZ)

20:30 Sandwich buffet

Translation CZ–EN will be provided.
We kindly ask you to registrate: https://www.fesprag.eu/index.php/2019_2110/

Earlier Event: October 18
Workshop: Hrajeme si pro lepší svět
Later Event: October 21
Kurz kresby a malby: Akvarel